Shareholders

arrAdnan Şen          %90,1*          adnansen.com

arr Mert Göksu        % 9,9             mertgoksu.com 

Management

arrAli Şen – Honorary President

arrAdnan Şen – Chairman of the Board

arr Mert Göksu – Vice Chairman of the Board

arr Can Şen – Board Member

arr Hakan Tanık – Board Member

arr Ufuk Ermiş – Board Member

arr Bilgehan Üstündağ – General Manager / Yunis Zopun – CFO

* Including direct and indirect shares